Allmänna villkor

Innehållsförteckning

Tillämpningsområde

Ingående av avtal

Rätt till uppsägning

Priser och betalningsvillkor

Villkor för leverans och avsändande

Förbehåll för äganderätt

Ansvar för fel och brister (garanti)

Inlösen av kampanjkuponger

Tillämplig lag

Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") för företaget Coca Vital GbR (nedan kallat "säljaren") gäller för alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "kunden") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Inkluderingen av Kundens egna villkor avvisas härmed, såvida inte annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen ligger utanför hans handel, verksamhet eller yrke.

1.3 En entreprenör enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av avtal

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundkorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor som ingår i kundkorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Dessutom kan kunden också lämna erbjudandet till säljaren via e-post eller telefon.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att sända kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller

genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande, eller

genom att begära betalning från kunden efter det att kunden har lagt beställningen.

Om flera av ovan nämnda alternativ föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ inträffar först. Acceptfristen börjar löpa dagen efter det att anbudet avsänts av kunden och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet avsänts. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovan nämnda perioden, ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), i enlighet med användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan ses på  https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan acceptans av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden initierar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Vid lämnande av anbud via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet ingåtts och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kundens beställning har skickats. Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.6 Innan kunden skickar en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden känna igen eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som förstorar visningen på skärmen. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills de klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.7 Olika språk är tillgängliga för ingåendet av avtalet. Det specifika språkvalet visas i onlinebutiken.

2.8 Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han anger för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har fått i uppdrag av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till avbeställning

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning, är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Kunden kommer att informeras om betalningsalternativ i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats förfaller betalningen omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har avtalat om ett senare förfallodatum.

4.4 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som kunden kan informeras om separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna, ska leveransen ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för transaktionen.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerpolicy gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller organisation som har utsetts att utföra leveransen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varorna överlämnats till kunden eller till en person som är behörig att ta emot dem. Oavsett detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda godset till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat godset till speditören, transportören eller den person eller organisation som annars utsetts för att utföra transporten, om kunden har gett speditören, transportören eller den person eller organisation som annars utsetts för att utföra transporten i uppdrag och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller organisation för kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att häva avtalet i händelse av felaktig eller otillbörlig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en specifik täckande transaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren skall göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. I händelse av att varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen kommer att återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Självavhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren gör en förskottsbetalning, skall han förbehålla sig äganderätten till de levererade varorna tills den utestående köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för fel (garanti)

Om inte annat anges i följande bestämmelser skall bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Detta gäller inte för avtal om leverans av varor:

7.1 Om kunden agerar som entreprenör,

säljaren har rätt att välja typ av efterföljande fullgörande;

när det gäller nya varor är preskriptionstiden för fel ett år från leveransen av varorna;

när det gäller begagnade varor är rättigheter och anspråk på grund av fel uteslutna;

preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av ansvaret för fel.

7.2 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte

på krav på skadestånd och ersättning för kostnader från kunden,

om säljaren i bedrägligt syfte har dolt felet,

för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess defekt,

för varje befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.3 För entreprenörer ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förbli opåverkade.

7.4 Om kunden agerar som handlare i enlighet med avsnitt 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och meddela om defekter i enlighet med avsnitt 377 HGB. Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där, ska varorna anses vara godkända.

7.5 Om kunden agerar som konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta, ska detta inte ha någon inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Vouchrar som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetsperiod och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast under den angivna perioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från voucherkampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

8.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Värdet på varorna måste minst motsvara beloppet på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.

8.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Saldot på en kampanjkupong betalas varken ut i kontanter eller bär ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på den. Värdebeviset får inte överlåtas till tredje part. Säljaren är behörig, men inte skyldig, att kontrollera den materiella rätten för respektive kuponginnehavare.

9) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationellt köp av rörliga varor. När det gäller konsumenter ska detta val av lag endast gälla i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår till följd av onlineköp eller tjänsteavtal där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter, men är beredd att göra det.

 

 

Stand: 02.02.2024, 19:09:33 Uhr