Information om ångerrätt

A. Regler för avbokning

Inledning

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, tog de sista varorna i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Coca Vital GbR, Zum Klostersee 17, 27442 Gnarrenburg, Deutschland, Tel.: 01733855432, E-Mail: cocavitalproducts@gmail.com) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

För att ångerfristen ska löpa ut är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.


Konsekvenser av avbeställning

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du skall endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

B. Formulär för uppsägning

Om du vill häva avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka det till oss.

Till

Coca Vital GbR
Zum Klostersee 17
27442 Gnarrenburg
Deutschland

E-Mail: cocavitalproducts@gmail.com

Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Adress till konsumenten/konsumenterna

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

 

Stand: 29.01.2024, 16:40:28 Uhr